• شنبه - ۵ شنبه9 صبح - 9بعد از ظهر
  • تلفن تماس
    041-33363791_92
  • خ امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان ونک طبقه دوم

پروانه ساخت

  • پروانه ساخت


 

l544724438530

 

 

چگونه ميتوانم پروانه ساختماني بگيرم؟

شهروند گرامي، لطفا در هر مرحله اي از دريافت پروانه ساختمان كه هستيد راهنماي گام به گام براي دريافت پروانه ساختمان را

مطالعه فرماييد. شما با مطالعه اين راهنما از مراجعات غير ضروري به شهرداري اجتناب كرده، مطمئن ميشويد كه مراحل قبلي را

به درستي پيموده ايد و در مورد مراحل بعدي آگاهي خواهيد يافت.

توجه فرماييد:

۱-      با توجه به پيچيده بودن فرايند صدور پروانه ترتيب گام ها براي هر شهروند با توجه به شرايط خاص وي ميباشد؛ پس لزوماً همه گام ها براي همه شهروندان نيست. به منظور سهولت گام هاي اصلي با رنگ طوسي متمايز شده است.

۲-      مداركي كه در مراجعه به هر واحد بايستي در اختيار داشته باشيد با رنگ سبز متمايز شده است و شما ميبايست مدارك

مرتبط با شرايط ملك خود را ارائه فرماييد.

۳-      منظور از شهرداري منطقه، همان منطقه اي ميباشد كه ملك شما در محدوده آن منطقه ميباشد. همچنين شهرداري منطقه داراي واحدهاي سازماني مختلفي است. به منظور صدور پروانه ساختمان شما ميبايست طبق راهنما به هر يك از واحدهاي شهرسازي، درآمد و نوسازي، املاك و نقشه برداري مراجعه فرماييد.

گام اول: شهروند گرامي، براي شروع شما بايستي كد نوسازي ملك مورد نظر براي اخذ پروانه ساختماني را داشته باشيد. در صورتي كه كد نوسازي ملك خود را در اختيار داريد به گام شش برويد؛ در غير اين صورت به گام دو برويد.

گام دوم:  شهروند گرامي، لطفا براي دريافت كد نوسازي به واحد نوسازي در شهرداري منطقه مراجعه فرماييد. در صورتي كه كد نوسازي به شما تعلق گرفت به گام شش برويد؛ در غير اين صورت به گام سه برويد.

گام سوم: شهروند گرامي، تعلق نگرفتن كد نوسازي از دو علت ناشي ميگردد. در صورتي كه در گام دو مشخص شد ملك شما فاقد توافق با شهرداري ميباشد به گام چهار برويد. همچنين در صورتي كه در گام دو مشخص شد ملك شما خارج از محدوده ميباشد به گام پنج برويد.

گام چهارم: شهروند گرامي، در صورت عدم داشتن توافق براي پلاك مورد نظر، با تهيه فرم دستور نقشه زمين از واحد املاك به منظور تهيه نقشه كل پلاك به نظام مهندسي ارجاع داده ميشويد. اگر شما نقشه تفكيكي پيشنهادي داشته باشيد ميتوانيد به نظام مهندسي تحويل دهيد. پس از اتمام كار در نظام مهندسي شما ميبايست نقشه UTM تهيه شده و فايل آن را جهت تهيه نقشه قطعه بندي)تفكيكي( و مطابقت با اصول شهرسازي از نظر كاربري، حد نصاب تفكيك وبه معاونت شهرسازي در ساختمان مركزي شهرداري تحويل دهيد. پس از تاييد نقشه توسط معاونت شهرسازي جهت توافق به شهرداري منطقه مراجعه نماييد. بدين منظور شما مي‌بايست نامه استعلام ثبت اسناد را دريافت نموده و پس از تكميل مدارك ذيل جهت تشكيل پرونده به واحد املاك شهرداري منطقه مراجعه فرماييد.

مدارك لازم در اين گام به شرح ذيل ميباشد:

 · كپي اسناد شامل:

o سند مالكيت شش دانگ)دفترچه اي، تك برگي، بنچاق(

o اجاره نامه آستانه يا اوقاف يا اجاره نامه خاص

o سند مالكيت مشاعي با قيد قطعه يا بدون آن

o قولنامه)در صورت نياز توسط شهرداري اعلام مي شود(

o برگه قرارداد واگذاري )راه و شهرسازي، شهرداري، تعاوني ها(

· نقشه UTM كلي ملك

· نقشه تفكيكي پيشنهادي

· استعلام املاك از شهرسازي تا مشخص گردد كاربري پلاك ثبتي چه ميباشد.

· استعلام املاك از اداره كل فني و طراحي معاونت شهرسازي كه مشخص گردد تفكيك صورت گرفته انطباق دارد يا خير

· استعلام ثبت

· استعلام زمين شهري

پس از تحويل مدارك فوق و تشكيل پرونده شما ميبايست منتظر بمانيد تا پرونده شما به كميسيون توافقات ارجاع داده شود و توافقنامه تنظيم شود. پس از تنظيم توافقنامه مصوبه شوراي شهر و فرمانداري اخذ ميگردد و در نهايت توافقنامه با توجه به مفاد توافق در شهرداري مركز يا شهرداري منطقه اجرا ميگردد. در اين مرحله شما تاييديه توافق را دريافت مي نماييد. پس از آن با هماهنگي واحد نوسازي منطقه نقشه تفكيكي به معاونت شهرسازي ارسال ميگردد. بعد از آن نيز به به منظور اختصاص كد نوسازي مجزا به قطعات تفكيكي به واحد نوسازي منطقه ارجاع ميگردد. پس از اخذ تاييديه توافق لطفا به گام شش برويد.

گام پنجم: شهروند گرامي، در صورتي كه پلاك ثبتي شما خارج از محدوده باشد امكان صدور پروانه براي شما وجود ندارد. شما ميتوانيد با توجه به نياز خود درخواست تقاضايي تنظيم نماييد. در اين صورت كد نوسازي خارج از محدوده به شما تعلق ميگيرد و در قالب استعلامي از اداره كل مطالعات شهرسازي و برنامه ريزي شهري در مورد نحوه پاسخگويي كسب تكليف ميگردد. شما ميبايست از طريق كارگروه مسكن و شهرسازي مستقر در اداره كل راه و شهرسازي استان ادامه كار خود را پيگيري نماييد. شهرداري در صورتي ميتواند براي شما پروانه صادر نمايد كه مصوبه كارگروه مذكور به منظور انجام اين كار را داشته باشد. در صورت حل اين مشكل لطفا به گام شش برويد.

گام ششم: شهروند گرامي، لطفا با توجه به شرايط ملك خود، مداركي كه در ذيل آورده شده است را به واحد ثبت درخواست و تشكيل پرونده تحويل دهيد.

مدارك لازم در اين گام به شرح ذيل ميباشد:

كارت ملي

سند مالكيت شش دانگ)دفترچه اي، تك برگي، بنچاق(

سند مالكيت مشاعي با قيد قطعه يا بدون آن

اجاره نامه آستانه يا اوقاف يا اجاره نامه خاص: اگر ملك مورد اجاره از آستانه، اوقاف، موقوفه خاص وباشد، اجاره نامه اي از ارگانهاي مذكور خواهد داشت.

قرارداد واگذاري: چنانچه ملك مورد نظر براي اخذ پروانه از اراضي دولتي باشد زمين با شرايط خاص و طي يك قرارداد واگذاري به  تقاضي واگذار مي گردد كه در اينصورت قرارداد واگذاري مذكور حكم سند مالكيت را دارد؛ همچنين در برخي موارد برخي از شركت هاي تعاوني به جاي انتقال سند رسمي و يا وكالتي به اعضاي خود، طي قرداد واگذاري اقدام به انتقال زمين مي نمايند كه از هم قرارداد واگذاري مذكور حكم سند مالكيت را دارد.

وكالت نامه: چنانچه ملك به صورت وكالتي)عادي يا بلاعزل( خريداري شده و هنوز سند مالكيت منتقل نشده است و يا اينكه صرفاً به صورت كاري و جهت انجام امور اداري است بايستي وكالتامه ارائه شود.

نقشه تفكيكي: مالكان املاك با عرصه بيش از پانصد مترمربع در صورتيكه تمايل به اخذ چند فقره پروانه ساختماني مستقل داشته باشند؛ بايستي نقشه تفكيكي پيشنهادي خود را جهت انطباق با ضوابط مرتبط ارائه و تأييديه آن را از شهرداري دريافت نمايند؛ چنانچه قصد خريد زمين مشاعي را داريد بايستي قبل از خريد نسبت به وجود نقشه تفكيكي مورد تأييد شهرداري از طريق استعلام از شهرداري مطمئن شويد.

توافقنامه: مالكان املاك با عرصه بيش از پانصد مترمربع در صورتيكه تمايل به اخذ چند فقره پروانه ساختماني مستقل داشته باشند؛ بايستي نسبت به انجام توافق با شهرداري طبق ضوابط و اخذ تأييديه آن از شوراي اسلامي شهراقدام نمايند؛ چنانچه قصد خريد زمين مشاعي را داريد بايستي قبل از خريد نسبت به وجود توافقنامه مورد تأييد از طريق استعلام از شهرداري مطمئن شويد. پس از آن به گام هفت برويد.

گام هفتم: شهروند گرامي، پس از ثبت درخواست و تحويل مدارك چنانچه قصد اخذ مجوز احداث را داريد، ميبايست به واحد نقشه برداري مراجعه فرماييد و پس از آن به گام نه برويد. همچنين چنانچه قصد اخذ مجوز تجديد بنا را داريد، ميبايست جهت بازديد از ملك به كارشناس بازديد مراجعه فرماييد. بعد از انجام بازديد، در صورتي كه وضع موجود داراي تسويه حساب قبلي )پايانكار، گواهي عدم خلاف، مفاصا حساب و… ( بود به گام نه و در صورتي كه وضع موجود تسويه حساب نبود به گام هشت برويد.

استعلام هايي كه در اين گام براي كاربري هاي نزديك در حرايم ذيل نياز ميگردد به شرح ذيل ميباشد:

استعلام حريم نهرها از اداره كل امور آب استان

استعلام حريم لوله گاز از

استعلام حريم دكل برق

استعلام حريم اداره كل راه و شهرسازي براي كمربندي ها و بزرگراهها

استعلام حريم راه آهن

استعلام ثبت به تشخيص واحد نقشه برداري

گام هشتم: شهروند گرامي، شما ميبايست وضع موجود را تسويه حساب فرماييد. بدين منظور پس از ابلاغ تخلفات به شما،

بايستي دفاعيه خود را به همراه مدارك تكميلي پرونده )شامل كپي گزارش كارشناس بازديد، كروكي ملك و…( به واحد كميسيون

ماده صد تحويل دهيد. پس از آن تا مطرح شدن موضوع در كميسيون منتظر بمانيد. شما پس از اجراي مفاد كميسيون و اخذ

تاييديه اجراي آن ميبايست به منظور پرداخت عوارض به واحد درآمد و نوسازي مراجعه فرماييد. در نهايت شما بايستي به واحد

شهرسازي مراجعه بنماييد.

مدارك لازم در اين گام به شرح ذيل ميباشد:

گزارش كارشناسي

راي ماده صد

فيش هاي پرداختي يا سند مالي

اسناد مالكيت

پس از تكميل مدارك فوق براي شما گواهي مرتبط )عدم خلاف، مفاصاحساب، پايانكار و…( صادر ميگردد. پس از آن به گام نه

برويد.

گام نهم: شهروند گرامي، چنانچه مشخص گرديد ملك شما عرصه در مسير ندارد، جهت اخذ دستور نقشه به واحد طرح تفصيلي مراجعه فرماييد. بدين منظور به گام سيزده برويد. در صورتي كه مشخص گرديد ملك شما عرصه در مسير دارد، به گام ده برويد.

گام دهم: شهروند گرامي، چنانچه مشخص گرديد پلاك شما عرصه در مسير دارد دو حالت وجود دارد؛ اگر كل پلاك شما در طرح است شما ميبايست جهت تنظيم توافقنامه ابتدا به واحد املاك مراجعه فرماييد. بدين منظور به گام يازده برويد. همچنين اگر بخشي از پلاك ملكي شما در مسير است با توجه به تشخيص حوزه، شما ميبايست يا توافقنامه تنظيم نماييد كه بدين منظور به گام يازده برويد و يا صلح نامه تنظيم نماييد كه بدين منظور به گام دوازده برويد.

گام يازدهم: شهروند گرامي، جهت تنظيم توافقنامه ابتدا به واحد املاك مراجعه فرماييد.

براي تشكيل پرونده در واحد املاك شما ميبايست مدارك ذيل را همراه خود داشته باشيد:

كپي سند

گزارش شهرسازي

گزارش نقشه برداري

استعلام ثبت

استعلام زمين شهري

پس از تحويل مدارك جهت قيمت گذاري به هيئت كارشناسي ارجاع داده ميشويد. پس از آن توافقنامه تنظيم شده و به منظور تكميل امضاهاي مورد نياز به شهرداري مركز ارجاع داده ميشويد. پس از آن جهت تصويب به شورا و سپس به فرمانداري ارجاع داده ميشويد. بعد از آن نيز جهت اجراي مفاد توافقنامه به واحد املاك ارجاع داده ميشويد. پس از آن به گام سيزده برويد.

گام دوازدهم: شهروند گرامي، جهت تنظيم صلح نامه ابتدا به واحد درآمد مراجعه فرماييد. پس از تنظيم صلح نامه به منظور تكميل پرونده ميبايست به واحد املاك مراجعه فرماييد.

مدارك لازم در اين گام به شرح ذيل ميباشد:

صلحنامه

كپي گزارش كارشناسي

كپي گزارش نقشه برداري

پس از آن واحد املاك نامه اي به دفترخانه رسمي جهت انتقال عرصه در مسير خواهد نوشت. پس از انتقال، فرم مورد نظر را جهت اخذ تاييديه انتقال و سپس صورتجلسه تحويل به واحد املاك ببريد. پس از آن به گام سيزده برويد.

گام سيزدهم: شهروند گرامي، در اين گام در صورتي كه دستور نقشه طبق ضابطه باشد نامه هاي استعلام به شما تحويل داده ميشود. شما ميبايست استعلام هاي مرتبط با پلاك ملكي خود را از ارگانهاي مندرج در نامه اخذ نماييد.

استعلام هايي كه در اين گام با توجه به پلاك ملكي شما امكان دارد نياز شود به قرار ذيل ميباشد:

استعلام برق: براي همه پلاك هاي ملكي بايد انجام شود

استعلام گاز: براي همه پلاك هاي ملكي بايد انجام شود

استعلام حرايم خاص: نامه استعلام براي ملكهايي كه در حريم اماكن تاريخي ميباشد از ميراث فرهنگي؛ نامه استعلام براي ملكهايي

كه در حريم اطلاعات ميباشد از اطلاعات؛ نامه استعلام براي ملكهايي كه در حريم صدا و سيما ميباشد از صدا و سيما؛ نامه استعلام

براي ملكهايي كه در حريم نظامي انتظامي ميباشد از نيروي انتظامي.

استعلام هاي خاص: اخذ استعلام از حراست، اوقاف، ائمه جماعت براي كاربري هاي مذهبي

استعلام از ميراث فرهنگي براي كاربري هاي گردشگري اقامتي

استعلام از صنايع براي كاربري هاي صنعتي

براي ادامه مسير به گام پانزده برويد. در صورتي كه دستور نقشه طبق ضابطه نباشد به گام چهارده برويد.

گام چهاردهم: شما ميتوانيد فرم درخواست براي طرح در كميسيون ماده پنج را تكميل نماييد. اگر با درخواست شما در كميسيون ماده پنج موافقت گردد دستور نقشه برابر مصوبه كميسيون ماده پنج به شما تحويل داده ميشود. اگر با درخواست شما موافقت نگردد شما ميتوانيد طبق ضابطه دستور نقشه بگيريد و يا از ادامه مسير انصراف دهيد. در صورت عدم انصراف به گام پانزده برويد.

گام پانزدهم: شهروند محترم، پس از اخذ پاسخ استعلام ها ميبايست پاسخ استعلام را به واحد طرح تفصيلي در شهرداري منطقه ارائه دهيد. بعد از آن فرم دستور تهيه نقشه به شما تحويل داده ميشود كه شما ميبايست آنرا به نظام مهندسي ببريد. پس از طي مراحل طراحي و تاييد نهايي آن نقشه ساختماني به شما تحويل داده ميشود. پس از آن است كه شما ميبايست نقشه ساختماني را به واحد كنترل نقشه در شهرسازي منطقه تحويل دهيد.

گام شانزدهم: شهروند گرامي، در صورتي كه در واحد كنترل نقشه مغايرتي اعلام نشود شما پيش نويس پروانه ساختماني را دريافت خواهيد كرد. پس از آن شما ميبايست به منظور محاسبه و صدور فيش عوارض به واحد درآمد و نوسازي مراجعه فرماييد. همچنين در صورتي كه بين دستور نقشه و ضوابط و معماري و شهرسازي و مقررات ملي ساختمان با نقشه هاي ارائه شده مغايرتي باشد بسته به نوع خطا، نقشه به مهندس طراح و يا منطقه صادركننده دستور تهيه نقشه ارجاع ميگردد تا كنترل مجدد و رفع خطا صورت گيرد.

گام هفدهم: شهروند گرامي، با تحويل مدارك ذيل به واحد صدور پروانه، مراحل اخذ پروانه ساختمان به پايان ميرسد و شما ميبايست منتظر بمانيد تا شناسنامه ساختمان خود را تحويل گيريد.

مدارك لازم در اين گام به شرح ذيل ميباشد:

پيش نويس پروانه

فيش نوسازي

فيش درآمد

فيش آموزش و پرورش

تعهد نظارت كه توسط مالك يا وكيل در محضر گواهي شده باشد

استعلام برق

استعلام گاز

نامه بيمه

نامه آتش نشاني

تعهد مشاعي جهت املاكي كه سند شش دانگ ندارند و مشاع هستند

تعهد آپارتمان

تعهد برق )در صورت نياز(

تعهد تجاري براي املاكي كه واحد تجاري دارند

كپي سند

كپي وكالت

كپي كارت ملي

نقشه هاي مصوب معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي و دفترچه محاسبات سازه